Handelsbetingelser

Lacuna Digital IVS Finsenvej 7A, stuen tv.
2000 Frederiksberg
CVR: 38985981

Lacuna Digital driver en konsulent forretning, hvor beskæftigelse er at hjælpe dets kunder med online markedsføring.

 

Generelt

1.1 Handelsbetingelser finder anvendelse mellem Lacuna Digital IVS som er defineret som sælger og omtalt som Lacuna Digital, og kunden som er defineret som “Kunden”.

1.2 Aftale for levering af ydelsen sker på grundlag af handelsbetingelserne og er bindende mellem Lacuna Digital og “Kunden. Dette sker som følge af handelsbetingelser. Dertil udarbejdes en skriftlig kontrakt.

Lacuna Digital er ikke ansvarlig for evt tab som er forårsaget. Ligeledes er Lacuna Digital ikke ansvarlig for indirekte tab. Her er der tale om produktion, salg, fortjeneste tid eller goodwill.

Kunden er selv i alle henseender ansvarlig for overholdelse af loven. Herunder egne hjemmesider, apps eller lignende. Lacuna Digital påtager sig intet ansvar også selvom Lacuna Digital har medvirket til markedsføring.

2. Pris og betalingsbetingelsker. 

Alle priser er eksklusiv moms.

Det fakturerede beløb forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato. Ved manglende eller for sen betaling pålægges kunden 100 kr. i ekstra omkostning.

Lacuna Digital har rettighed til stoppe samarbejdet eller tilbageholde konsulentydelse ved manglende betaling.

Lacuna Digital modtager et konsulenthonorar på 750 kr. ex. moms. pr. Time.

Lacuna Digital fakturerer månedsvis bagud.

3. Kundens medvirken &Rettigheder.

Alt det udførte arbejde tilhører kunden. Kunden stiller de for opgavens løsning nødvendige oplysninger og andet materiale til rådighed.

4. Varighed & ophør

Varigheden af samarbejdet fremgår i aftalen mellem Lacuna Digital og Kunden.

5. Vederlag

Lacuna Digitals vederlag beregnes på grundlag af den tid, der er medgået til løsningen af opgaver i overensstemmelse med de gældende timesatser. Rejsetid og omkostninger er inkluderet i vederlaget for arbejde i Storkøbenhavn. Ved rejser uden for Storkøbenhavn beregnes rejsetid med 50% af timesats.

6. Markedsføring.

Lacuna Digital har retten til at anvende Kundens navn og logo som reference til hjemmesiden samt benytte opgavens resultater til markedsføring.

7. Tavshedspligt.

Parterne forpligter sig til at behandle de ikke-offentligt tilgængelige oplysninger Parterne giver hinanden adgang til fortroligt, til at beskytte dem mod uautoriseret adgang og til ikke at videregive dem til uvedkommende. Lacuna Digital er dog berettiget til at videregive oplysninger til tredjepart eller tredjemand, hvis det anses for at være nødvendigt til løsning af opgaven.

8. Force Majure

LacunaDigital er ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som skyldes force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består.

Som force majeure anses forhold, der er uden for LacunaDigitals kontrol, og som LacunaDigital ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Force majeure kan eksempelvis være, men er ikke begrænset til, hacker- eller virusangreb, nedbrud på elektricitets- eller telekommunikationsnetværk, usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.